четвртак, 26. новембар 2009.

Ruralno, a urbano !!!

legalizacija poslovnih objekata je osjetljiva tema ovih dana. Upotrebne dozvole su obavezne za pilane, potrebno je legalizovati gradnju. U vrjeme poslovne krize to dolazi kao još jedna otežavajuća okolnost. Drvokomerc treba izdvojiti oko 120 000 KM, omogućeno na 18 mjesečnih rata. Da li je to puno ??? U opštinskoj administrativnoj službi kažu da su po svim kriterijima određene minimalne svote. Privrednici kažu da će zatvarati pogone. U vrijeme kada trebamo privući nove investitore to svakako nije dobar znak. Šta su prioriteti ??? Znamo li šta hoćemo ??? Prelaz sa ruralne na urbanu sredinu je potreban ako hoćemo razvoj, ali razvoja nema bez privrede, a privrede nema bez podrške lokalne zajednice. Moj lični stav je da treba pošto poto omogućiti rad privrednicima, stvoriti klimu koja će privući nove investitore, otvoriti radna mjesta, omogućiti naseljavanje stanovništva. Kako to uraditi ???

понедељак, 23. новембар 2009.

član 88. Poslovnika Skupštine opštine Petrovac (10.05.2005.) glasi:
"Za donošenje odluke na sjednici Skupštine potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja odbornika, ukoliko zakonom, statutom ili ovim poslovnikom nije drugačije propisano." i to je kod odlučivanja.
izgleda da samo prisustvo većine bez glasanja donosi odluku. Odluka o ustupanju kanalizacione mreže ODJKP "Uzor" je pala, jer je protumačeno da većina od ukupnog broja odbornika treba glasati "ZA". To je sadržano u članu 67. stav 3 i nalazi se pod tačkom 4. Dnevni red sjednice Skupštine. Nelogičan red.

уторак, 17. новембар 2009.

Večeras je održana 7. redovna sjednica. Poslije odavanja počasti upokojenom patrojarhu srpskom i usvajanja zapisnika sa predhodne sjednice prešlo se na tačku : razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period prvih devet mjeseci tekuće godine. Žučne rasprave su vođene sa ciljem utvrđivanja krivaca za loše punjenje budžeta. Osnova rasprave se svodila na najbolnije pitanje, a to je NAKNADA ZA POSJEČENO DRVO KOJE SE STAVLJA U PROMET. Dugovanje je izašlo na cirka 300.000 KM. U opticaju su bile i represivne mjere zaustavljanja prometa putem blokiranja puteva i sl. . Član 89 Zakona o šumama predviđa 10% od realizacije da se uplaćuje na račun opština, ali nigdje ne precizira rokove za uplatu. Sa stanovišta takvog gledanja još uvijek JPŠ "Šume Republike Srpske" nisu dužnik, ali sa stanovišta opše situacije koja vlada u sektoru šumarstva i drvne industrije naizvjesna je bilo kakva uplata, što dovodi funkcionisanje opštine u skoro bezizlaznu situaciju. Šumsko gazdinstvo "Oštrelj - Drinić" gazduje šumama na području opština Petrovac i Istočni Drvar, a nalazi se u nezavidnoj finansijskoj situaciji prvostepeno zbog enormnih dugovanja drvnoindustrijskih preduzeća, te investicionih transakcija koje su započete prije objave recesije i danak je stigao u najgorem momentu. Većina opština je u takvoj situaciji, ali kod nas je to izraženo jer se radi o trećini ukupnog budžeta. Sukob na relaciji Šume-Ministarstvo-Agencija blokiraju institucionalne mehanizme traženja svog djela kolača, već se sve svodi na lične kontakte političkih moćnika. Čini mi se da je ovdje zgodno uključiti i tačku odborničkih pitanja gdje je Puđa Vladimir skrenuo pažnju na problem uskraćivanja jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na kretanje. Naime, pasoši se zbog tehničke neizvodljivosti ne izdaju kod nas, već u Ribniku, a novi biometrijski pasoši za opštine Petrovac i Istočni Drvar ne očitavaju se na graničnim prelazima zbog navodne greške u nekoj šifri i jedino mogu služiti za zadovoljenje narcisoidnih potreba. Dali građani drugog reda treba da se dovedu u položaj da sami sebi ukinu opšinsku administraciju ? Dali treba ruralne krajeve dokusuriti ? Dali se sve svodi na mešetarenje, lobiranje ? Dali iko vodi računa o narodu ? Dali je slučajno u vrijeme ekonomskog procvata i zlatne groznice na slavi opštine Petrovac - Drinić bilo po pet, šest ministara, a sada nema nikog ni u prolazu !?
Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci !
Zadužena je Komisija za ljudska prava, predstavke i pritužbe građana da ispita situaciju u vezi pasoša i uputi nadležnim institucijama prjedloge i zahtjeve.
Na dnevnom redu je još Odluka o prenosu na upravljanje, korištenje i održavanje izgrađene fekalne kanalizacione mreže u Driniću zona I i zona II ODJKP "Uzor" Drinić. Veoma delikatan problem o kome se vodila rasprava. Komunalno preduzeće nije voljno preuzeti održavanje, jer smatraju da im je to još jedan dodatni problem u moru već nastalih problema. S druge strane ide zima i na jako niskim temperaturama dolazi do mržnjenja i pucanja prečistača u slučaju da ne funkcioniše sistem. Poseban je problem što nije urađen tehnički prijem izvršenih radova, ali mišljenje nadzornog organa i investitora je da zbog nadolazeće zime nesmije se čekati, već se mora izvršiti prenos. Pravno objašnjenje je da to nije prepreka za donošenje ovakve odluke. Odbačena je odluka, tjesno. Valjda je treba dati na upravljanje Osnovnoj školi ili Domu zdravlja, ha,ha... Biće velikih problema u funkcionisanju ove kanalizacione mreže. Mali broj konačnih korisnika (svega 10) nemože imati ekonomsku opravdanost. Dodatni troškovi energije, održavanja i čuvanja još više komplikuju situaciju. Međuljudski odnosi su u čitavom društvu narušeni, ovi ne pričaju međusobno što su dobili kanalizaciju. Čija je dolina, ko ima septičku, kome treba,kome netreba i sl.???? Ali ne pričaju međusobno ni oni što nisu dobili kanalizaciju ?????? Reklo bi se Srpska posla, ali tako je i u sredinama gdje su drugi narodi.??? Balkanska posla, valjda !!! Oćemo li u Evropu da vidimo kakva su Evropska posla ???? Kažu nećemo moći peći rakiju, šta će nam to !!! Pitanja puno, a odgovora malo.............. puno Vas pozdravljam !!!!!

среда, 04. новембар 2009.

u međuvremenu sam izabran za predsjednika Skupštine opštine. To je volonterska funkcija, pa pored posla treba dio vremena odvojiti za ove aktivnosti. Slava opštine je proslavljena 31.10. na Svetog Luku, pa sam u odsustvu Načelnika morao preuzeti ulogu domaćina. Obilježavanje je u duhu štednje proteklo skromno, ali ipak dostojanstveno i ukusno. Ono na čemu u budućnosti treba poraditi je ustoličenje nagrade koje bi se dodjeljivale na ovaj dan i ,svakako, suradnja sa susjednim opštinama. Ove godine smo imali samo delegaciju iz Ribnika. Zatvaranje u naše male atare je dobro samo kao karantin protiv širenja gripa.